Hírek‎ > ‎Szervezeti hírek‎ > ‎

Kerületi munkaterv 2015/2016

Péter Bedekovics, 2015. szept. 12. 10:22

Magyar Cserkészszövetség

IX. Észak-Alföldi Kerület

Munkaterv 2015/2016.


I. A Munkaterv hatálya


1. Érintettek köre


Jelen Munkaterv a IX. Észak-Alföldi Cserkészkerület (továbbiakban: Kerület) egész közösségének éves munkarendjét és cserkész tevékenységét szabályozza. Az érintettek körébe tehát a Kerületben működő cserkészcsapatok, fogadalmat tett cserkészvezetők és cserkészek, valamint a Kerület munkáját támogató pártolók tartoznak.


2. Felelősi szintek


A Kerület éves munkatervéért (továbbiakban: Munkaterv) több szinten felelnek a döntéshozók, vezetők és végrehajtók. Ezek a következők:


Döntéshozói szint:

A Munkatervet a Kerület Elnöksége készíti el és rendeli el végrehajtani.


Vezetői szint:

A vezetőtiszt felel azért, hogy a cserkészcsapatok számára kihirdetésre kerüljön a Munkaterv. Az ügyvezető elnök és a vezetőtiszt ellenőrzi annak végrehajtását.


Végrehajtói szint:

A Munkaterv végrehajtását a cserkészcsapatok saját éves munkatervükben leképezik, és rajaik számára – sajátosságaik figyelembevételével – végrehajtani rendelik úgy, hogy abban már a korosztályi képzés terve is jelenjen meg. A végrehajtói szint felelőse első renden a csapatparancsnok, másodrenden a rajparancsnok. A rajparancsnokok elrendelhetik őrsi munkaterv készítését is, amely kifejezetten az őrsi szintre történő leképezése a Munkatervnek.


3. Időtartam


A Munkaterv által érintett időtartam első napja 2015. szeptember 1., utolsó napja pedig 2016. augusztus 31.


4. Közzététel


A Munkaterv közzétételéről a vezetőtiszt gondoskodik. Köteles legalább az alábbi helyeken közzétenni, illetve az alábbi módon eljuttatni a csapatoknak.

 • Kerületi honlapon elérhetővé kell tenni.

 • Facebook oldalon az elérhetőség linkjét meg kell adni.

 • Az elérhetőség     linkjét minden kerületi felnőtt vezető e-mail postafiókjába el kell küldeni.


5. Vétségek.


A Munkaterv nem megfelelő közzététele (kihirdetése), illetve nem megfelelő végrehajtása fegyelmi vétség. Nem megfelelő a kihirdetés, ha a 4. pontban meghatározott eljárásokat a vezetőtiszt nem tartja be. Nem megfelelő a végrehajtás, ha az érintettek körébe a végrehajtói szinthez tartozó felelős cserkészvezető szándékosan vagy mulasztásból a Munkaterv céljainak megvalósulását az abban leírt eszközök segítségével nem törekedett megvalósítani.

A Munkaterv végrehajtása közös ügyünk, a cserkészmunka önkéntes tevékenység. Az Elnökség elkötelezett amellett, hogy az önkéntesen végzett munka is lehet jó minőségű, felelősségteljes, a nagyobb közösség céljait figyelembe vevő, csapatok és cserkészek közötti egységet kovácsoló.


II. Célok meghatározása


1. Általános célok


A cserkészmozgalom célja az, hogy a cselekedve tanulása módszerével, raj-őrs rendszerű keretbe szervezve, a társadalom egésze számára hasznos, hitben élő fiatalokat, leányokat és fiúkat neveljen. A közösség fenntartását a közös élmények megszerzésén, valamint a rendszeres, közös gyűlések, foglalkozások, egész embert (testet, lelket és szellemet) igénybe vevő programok együttes megélésén keresztül biztosítja.

A cserkészet egész életre szól, ezért tematikus nevelési és közösségépítési programja nem csak minden korosztályt szeretne megszólítani, de az egyes ember életútját is követni kívánja.

A Kerület célja, hogy a cserkészmozgalom célkitűzései a Munkaterv érintettjei körében minél jobban megvalósuljanak, így annak szellemisége kisugározzon a társadalom más közösségei és egyénei számára.


2. Különleges célok


Hosszú távú (stratégiai) célkitűzések


Fenntartás

 1. Meglévő csapatok megerősítése, cselekvőképes     közösséggé formálása.

 2. Működő vezetők aktivitásának növelése, vezető     és feladat optimális párosítása.

 3. Reális eseménynaptár megvalósíthatóságának biztosítása.


Növekedés

 1. A cselekvőképes csapatok létszámának növelése. Az 5000 főnél     kisebb lélekszámú településeken működő csapatok legalább 1, míg az annál nagyobb településeken működő csapatok legalább 2-3 rajjal működjenek, rajonként 3-4 őrssel.

 2. Ahhoz, hogy a     csapatok valóban cselekvőképesek, jól működőek legyenek, fontos a megfelelő     képzettséggel rendelkező vezetők jelenléte. Az 5000 főnél kisebb lélekszámú településeken legalább 2 képzett st. és 3 képzett őv; 5000 főnél nagyobb lélekszámú településeken legalább 3 képzett st. és 6     képzett őv legyen.    

 3. Új csapatok alapítása, önfenntartó, majd cselekvőképes közösséggé formálása.

 4. Vezetőképzés     és alapképzés szervezése, fejlesztése a szükségletek és igények kielégítésére, valamint a felnőttként bekapcsolódók felzárkóztatására.

 5. Az újabb szükségleteknek és igényeknek megfelelő, egyre bővülő, változatos, reálisan megvalósítható eseménynaptár.


Háttér

 1. A csapatok összehangolt, optimális működését segítő kerületi központ kialakítása: irodai háttér + szervezeti kommunikáció.

 2. A csapatok összehangolt, szakmailag megalapozott működését segítő szakvezetői testület kialakítása: szakmai humán háttér + szakmai kommunikáció.

 3. A csapatok összehangolt, ügyvitelileg és gazdaságilag megalapozott működését segítő ügyvezetőség kialakítása: logisztikai és adminisztratív humán háttér + külső kommunikáció.

 4. A csapatok összehangolt, technikailag is jól megalapozott működését segítő raktárközpont kialakítása: technikai háttér.

 5. A háttér működését fenntartani képes anyagi eszközök megteremtése: erőforrás teremtés.


Hosszú távon a Kerületet önfenntartó rendszernek képzeljük el, amelyben a tőke a szellem, az örökség, a nevelési és közösségformáló potenciál; az eszköz a háttér; a hozam az erre épülő partnerségi viszonyból származik. Partnerségi viszonyon értjük egyrészt a cserkészekkel, mint tagokkal való viszonyt, másrészt a társszervezetekkel, állami szervekkel és önkormányzatokkal kötendő megállapodásokat, illetve a pályázati projekteket.


Rövid távú (akciós) célkitűzések – 2015-2016


Fenntartás

 1. Friss csapatfelmérések elkészítése, kiértékelése, visszacsatolása.

 2. Lehetőleg minden csapat vegyen részt a kerületi őrsvezető képzésben (küldjön jelöltet), illetve törekedjen felkészíteni     őrsvezetői és segédtiszti vezetőképzési szintre jelölteket a következő     évre.

 3. Szolid, de tartalmas eseménynaptár készítése a bevett programok számbavételével. Az események megszervezése, végrehajtása, értékelése optimális időben, megfelelő felkészültséggel történjen. Ennek folyamatos és aktív kommunikálása.


Növekedés

 1. Csapatbővítési-     és szervezési projekt folytatása. Cél, hogy a Munkaterv időtartamának végére a Kerületben legalább 15 működő csapat legyen.

 2. Alapképzés folytatása a kerületben, immár önállóan.

 3. A kerületi Grund Őrsvezetőképzés megerősítése, fejlesztése folytatódjon. A működés stabilizálásához legalább 20 jelölt legyen a csapatokból.

 4. Kerületi Felnőtt Őrsvezetőképzés szervezése. Ebben működjünk     együtt a II. Cserkészkerülettel.

 5. Segédtiszti vezetőképzés tervének további támogatása a II. Kerülettel közösen. Cél: 2018-ban vagy 2019-ben induljon el saját stvk-nk.

 6. Őrsvezető továbbképzés ismételt szervezése a kerületben tevékenykedő őrsvezetők szakmai segítése céljából.

 7. A kerületi programokba lehetőleg a kerület különböző részein lévő cserkészcsapatok házigazdaként/szervezőként való bevonása.


Háttér

 1. A kerületi központ elhelyezésének megoldása, a szükséges ingatlanháttér kialakítása.

 2. A szervezeti kommunikáció alapvető eszközeinek kialakítása és aktív használata: honlap, Facebook, levelezési listák, személyes e-mail, levélpostai küldemények,     telefon, Skype. Ehhez kapcsolódóan létre kell hozni kerületi informatikai bázist, amelyből igényelhető domain és e-mail (vagy a szövetségi csomagokat használjuk).

 3. A Debrecenben és Nyíregyházán tanuló egyetemista/főiskolás, többségében nem a kerületből érkező     cserkészek számára a helyi cserkészcsapatokba, illetve a     programszervezésbe való bekapcsolódást segítjük.

 4. Parancsnoki értekezletek/találkozók tartása, évi két alkalommal (II-IX. Kerületi vezetői     konferencia és Küldöttgyűlés idején)

 5. Az ügyvezető elnök váljon a szervezet valódi irányítójává, legyen a kerületi tisztségviselők     vezetője, és vezesse a megbízottakat. Kerüljenek kiadásra a szükséges megbízások. Építse, bővítse     és ápolja a Kerület külkapcsolatait.

 6. Az ügyvezető elnök irányítása mellett aktív és állandó pályázatfigyelői     és -írói tevékenység folyjék, amely a szükségletekre     összpontosítva képes előteremteni az erőforrásokat. Ezzel összefüggésben készüljön el a Kerület erőforrás-menedzselési terve (bevételek kreatív megtalálásával).


III. Eszközök hozzárendelése


1. Humán-erőforrás


A Munkaterv megvalósításának első feltétele azok megtalálása, akik a munkavégzés során felmerülő feladatokat el fogják végezni. Fő szempontunk, hogy nem az egyes emberekhez illő feladatköröket alakítunk ki, hanem a célok elérése érdekében felmerülő feladatokhoz találjuk meg a legmegfelelőbb személyeket.


Választott tisztségek


A választott tisztségek jelenleg mind be vannak töltve. Következő tisztújításig másfél év van hátra (2017. február). Tudatos utódnevelésre fontos hangsúlyt fektetni, így a kerületi elnökség tartson stratégiai szempontból egy értékelést és előretekintve gondolja végig saját működését, esetleges utódnevelési kérdésekkel együtt!


Kerületi elnökség

 1. Kerületi elnök:     a Kerület általános képviselője,     működésének irányítója.

 2. Kerületi ügyvezető elnök: a Kerület szervezetének irányítója.

 3. Kerületi vezetőtiszt: a Kerület cserkészmunkájának irányítója.


Megbízott tisztségek


Jelenleg nincs kerületi kiscserkész és cserkész korosztályi vezető, ezek megtalálása az elnökség feladata.

Egyelőre nincs egy működő szakágunk sem, így szakági vezetők sincsenek. A munkaterv végére körvonalazódjon a működtethető szakágak köre, és azok vezetőinek személye.

A különböző VK-k vezetése egyelőre megoldott, utódnevelésre nagy hangsúlyt kell fektetni!2. Tárgyi eszközök és infrastruktúra


A Munkaterv megvalósításához illetve a célok eléréséhez szükséges a megfelelő tárgyi eszköz háttér és infrastruktúra. Ennek megállapítása során nem azt a módot választjuk, hogy a meglévő eszközeinket figyelembe véve határozzuk meg a célokat, hanem a jövőképnek megfelelően megfogalmazott célokhoz rendelünk eszközöket, amelyek beszerzésére meg kell találnunk a lehetőséget.


A fenntartás tárgyi eszközei és infrastruktúrája


 1. Helyi szinten minden cserkészcsapat rendelkezzen megfelelő csapatotthonnal, valamint a végzett munkához szükséges berendezéssel. Erre a csapatlátogatás során kell kitérni.

 2. A Kerület rendelkezzen a feladatok elvégzéséhez szükséges ingatlannal     (ingyenes használat, vagy bérlés útján), amely legalább két     irodahelyiségből,     hat munkaállomásból, egy raktárhelyiségből és a kiszolgáló helyiségekből áll.

 3. A Kerület rendelkezzen az infrastrukturális háttér berendezésével, amely     a helyiségek célszerű     használatát teszi lehetővé.

 4. A rendelkezésre álló munkaállomások legyenek korszerű berendezésekkel felszerelve, tehát kellő     számú és minőségű irodatechnikai, számítástechnikai és egyéb eszközöket is magába foglaló eszközpark álljon rendelkezésre.

 5. A Kerület rendelkezzen interneteléréssel és telefonos kapcsolattal.

 6. Elő kell teremteni a kommunikáció anyagi forrásait.

 7. A Kerület rendelkezzen legalább 100 fő     egyidejű táboroztatásához szükséges táborozási felszereléssel.


A növekedés tárgyi eszközei és infrastruktúrája (az előzőeken túl)


 1. A Kerület rendelkezzen mobil egységcsomaggal helyszíni prezentációk,     toborzásokés népszerűsítő kampányok megtartásához.

 2. Minden csapat rendelkezzen mobil egységcsomaggal toborzások megtartásához.

 3. A Kerület rendelkezzen legalább 30 fős vezetőképzés megtartásához szükséges felszereléssel.3. Pénzügyi erőforrás


A pénzügyi erőforrások megteremtésére a Kerület mögött álló alapítványi/egyesületi hátteret meg kell teremteni.

A Kerület fő bevételi forrása a tagdíjakból tevődik össze. Szeretnénk, ha ez a bevételi forrás stabilizálódna, a taglétszám emelkedésével pedig ez az összeg növekedne. Az Alapítvány fő bevételi forrásait a következők szerint képzeljük el: szponzori felajánlások, pályázati bevételek, adó 1%-ból származó bevétel, egyéb támogatásszervezés (céltámogatás, kampányszerű támogatások, kreatív bevételek), egyéb bevételek.

A pénzügyi erőforrásainkat az ügyvezető elnök által elkészített erőforrás-menedzselési terv térképezi fel.


IV. Eseménynaptár


1. számú melléklet.


V. Költségvetési terv


2. számú melléklet.


VI. Visszacsatolás és indikátorok


A Munkaterv akkor éri el célját, hogyha a benne foglaltakat minden érintett komoly, lelkiismeretes munkával igyekszik elérni. A munkavégzés során a terv és a valóság találkozik egymással, és kiderül, hogy az előtte eltervezett lépések milyen mértékben valósíthatók meg, illetve milyen korrekciókat kell végrehajtani annak érdekében, hogy a meghatározott célokat sikerrel elérjük. A visszacsatolás azt a kontroll folyamatot jelenti, amely során a Munkaterv végrehajtásáért felelős elnökség folyamatosan értékeli a tapasztalatokat, és a belőlük levont következtetések eredményeit beépíti a Munkatervbe. Mindennek az ügyvezető elnök a felelőse.


A Munkaterv teljesülésének hatékonyságát az alábbi indikátorok alapján végezzük el 2016. augusztus hónapban, a következő munkaterv elkészítésének fázisában:


1. Fenntartás


 1. Minden csapat     adatai, létszáma pontosan szerepel az ECSET-ben?

 2. Minden csapat     rendezte aktuális elmaradásait?

 3. Minden feladatkör rendelkezik felelőssel?

 4. Rendelkezik-e a terveknek megfelelő eseménynaptárral a Kerület?


2. Növekedés


 1. Elkészült és működik-e     a Kerületi Cserkészcsapatok Bővítési és Szervezési Terve?

 2. Volt-e a tervek     szerinti alapképzés (AK)?

 3. Megvalósult-e a kerületi őrsvezetőképzés (Grund ŐVVK)?

 4. Megvalósult-e a kerületi felnőtt     őrsvezetőképzés (FŐVVK)?

 5. Megvalósult-e az őrsvezető továbbképzés (KÖFOT)?

 6. Volt-e előrelépés a tervek szerint a segédtisztképzés irányába?

 7. Megvalósultak-e csapatoknál, mint házigazdáknál a tervezett kerületi programok?


3. Háttér


 1. Van-e működő,     valóságos kerületi központ?

 2. A terveknek megfelelően működik-e a külső kommunikáció?

 3. A terveknek megfelelően működik-e a belső kommunikáció?

 4. Bővült-e a szakvezetői testület?

 5. Volt-e a tervezett parancsnoki értekezlet?

 6. Felállt-e a támogatói kör?

 7. Van-e hatékony     ügyvezetés a Kerületben?

 8. Elkészült és működik-e     a Kerületi Erőforrás-menedzselési Terv?


Az egyes kérdésekre három válasz adható: Igen (2 p), részben (1 p), nem (0 p). Az egyes kérdések hatékonyságát a válaszok alapján mérjük, a három nagy részterület és az egész Munkaterv hatékonyságát pedig úgy határozzuk meg, hogy a megszerezhető pontérték százalékos átszámítása szerint osztályozunk:


100-81%

Kiemelkedően hatékony


80-61%

Hatékony


60-41%

Közepesen hatékony


40-21%

Nem hatékony


21% alatt

SikertelenA hatékonyság vizsgálata nem tér ki az egyes vezetők hatékonyságára, mert az az évente kötelezően elvégzendő vezetői hatékonysági tesztek teszik meg. Azok alapján lehet következtetni a Munkaterv hatékonysági szintjének okára.


VII. Záró rendelkezések


A fenti Munkatervet a Kerület elnöksége távszavazás keretében megtárgyalta, elfogadta és végrehajtani rendelte.Debrecen, 2015. augusztus 31.Molnár Szabolcs csst.

kerületi elnök
Comments